Myfayth

Siddha Kunjika Stotram (सिद्ध कुञ्जिका स्तोत्रम्)

॥ Durga Saptashati: Siddhakunjikastotram ॥

Shiva Uvach:

Shrunu Devi Pravakshyami, Kunjikastotramuttamam ।

Yen Mantra Prabandh Chandijap: Shubho Bhavet ॥ 1 ॥
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/01:43Skip
Na Kavachan Nargalastotran Kilakam N Rahshyakam ।

Na Sooktan Napi Dhyanan Ch Na Nyaso Na Ch Varchanam ॥ 2 ॥

Kunjikapathamatren Durgapathaphalam Labhet ।

Ati Guhayataran Devi Devanampi Rarekam ॥ 3 ॥

Gopaniyan Prayat‍‌nenasvayoniriv Parvati ।

Maranam Mohanam Vyasastambhochnathatadikam ।

Pathmatren Sanskidhyetkunjikastotramuttamam ॥ 4 ॥

॥ Ath Mantrah ॥

Om Ain Hrin Klinchamundayai Vichche ॥

Om Glaun Hun Klin Joon Sah Jvalayajvalay Jval Jval Prajval Prajval

Ain Hrin Klin Chamundayai Vichche Jvalahan San Lan Kshan Phat Svaha ॥

॥ Iti Mantrah ॥

Namaste Roodraroopinyai Namaste Madhumardini ।

Namah Kaitabhaharinyai Namaste Mahishardini ॥ 1 ॥

Namaste Shumbhahantryai Ch Nishumbhasuraghatini ।

Jagratan Hi Mahadevi Japan Siddhan Kurooshv Me ॥ 2 ॥

Ainkari Srshtiroopayai Hrinkari Pratipalika ।

Klinkari Kamaroopinyai Bijaroope Namostu Te ॥ 3 ॥

Chamunda Chandaghati Ch Yaikari Varadayini ।

Vichche Chabhayada Nityan Namaste Mantraroopini ॥ 4 ॥

Dhan Dhin Dhoon Dhoorjateh Pat‍‌ni Van Vin Voon Vagadhish‍vari ।

Kran Krin Kroon Kalika Devi Shan Shin Shoon Me Shubhan Kuru ॥ 5 ॥

Hun Hun Hunkararoopinyai Jan Jan Jan Jambhanadini ।

Bhran Bhrin Bhroon Bhairavi Bhadre Bhavanyai Te Namo Namah ॥ 6 ॥

An Kan Chan Tan Tan Pan Yan Shan Vin Dun Ain Vin Han Kshan ।

Dhijagran Dhijagran Trotay Trotay Diptan Kuru Kuru Svaha ॥ 7 ॥

Pan Pin Poon Parvati Poorna Khan Khin Khoon Khechari Tatha ।

San Sin Soon Saptashati Devya Mantrasiddhin Kurushv Me ॥ 8 ॥

Idan Tu Kunjikastotramantrajagartihatave ।

Abhakte Naiv Datavyangopitan Raksh Parvati ॥

Yastu Kunjikaya Devihinam Saptashati Pathet ।

Na Tasy Jayatesiddhiraranye Rodanan Yatha ॥

Iti Srirudrayamale Gauritantre Shivaparvatisamvade Kunjikastotram Sampoornam ॥

दुर्गा चालीसा | आरती: जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी | आरती: अम्बे तू है जगदम्बे काली | महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम् | माता के भजन

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top