Myfayth

श्री शिवसहस्रनामावली (Shiv 1008 Sahastra Namavali)

ॐ स्थिराय नमः।

ॐ स्थाणवे नमः।

ॐ प्रभवे नमः।

ॐ भीमाय नमः।

ॐ प्रवराय नमः ।

ॐ वरदाय नमः ।

ॐ वराय नमः ।

ॐ सर्वात्मने नमः ।

ॐ सर्वविख्याताय नमः ।

ॐ सर्वस्मै नमः ॥ १० ॥
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/02:17Skip
ॐ सर्वकराय नमः ।

ॐ भवाय नमः ।

ॐ जटिने नमः ।

ॐ चर्मिणे नमः ।

ॐ शिखण्डिने नमः ।

ॐ सर्वाङ्गाय नमः ।

ॐ सर्वभावनाय नमः ।

ॐ हराय नमः ।

ॐ हरिणाक्षाय नमः ।

ॐ सर्वभूतहराय नमः ॥ २० ॥

ॐ प्रभवे नमः ।

ॐ प्रवृत्तये नमः ।

ॐ निवृत्तये नमः ।

ॐ नियताय नमः ।

ॐ शाश्वताय नमः ।

ॐ ध्रुवाय नमः ।

ॐ श्मशानवासिने नमः ।

ॐ भगवते नमः ।

ॐ खचराय नमः ।

ॐ गोचराय नमः ॥ ३० ॥

ॐ अर्दनाय नमः ।

ॐ अभिवाद्याय नमः ।

ॐ महाकर्मणे नमः ।

ॐ तपस्विने नमः ।

ॐ भूतभावनाय नमः ।

ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः ।

ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः ।

ॐ महारूपाय नमः ।

ॐ महाकायाय नमः ।

ॐ वृषरूपाय नमः ॥ ४० ॥

ॐ महायशसे नमः ।

ॐ महात्मने नमः ।

ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।

ॐ विश्वरूपाय नमः ।

ॐ महाहणवे नमः ।

ॐ लोकपालाय नमः ।

ॐ अन्तर्हितत्मने नमः ।

ॐ प्रसादाय नमः ।

ॐ हयगर्धभये नमः ।

ॐ पवित्राय नमः ॥ ५० ॥

ॐ महते नमः ।

ॐनियमाय नमः ।

ॐ नियमाश्रिताय नमः ।

ॐ सर्वकर्मणे नमः ।

ॐ स्वयंभूताय नमः ।

ॐ आदये नमः ।

ॐ आदिकराय नमः ।

ॐ निधये नमः ।

ॐ सहस्राक्षाय नमः ।

ॐ विशालाक्षाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ सोमाय नमः ।

ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः ।

ॐ चन्द्राय नमः ।

ॐ सूर्याय नमः ।

ॐ शनये नमः ।

ॐ केतवे नमः ।

ॐ ग्रहाय नमः ।

ॐ ग्रहपतये नमः ।

ॐ वराय नमः ।

ॐ अत्रये नमः ॥ ७० ॥

ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः ।

ॐ मृगबाणार्पणाय नमः ।

ॐ अनघाय नमः ।

ॐ महातपसे नमः ।

ॐ घोरतपसे नमः ।

ॐ अदीनाय नमः ।

ॐ दीनसाधकाय नमः ।

ॐ संवत्सरकराय नमः ।

ॐ मन्त्राय नमः ।

ॐ प्रमाणाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ परमायतपसे नमः ।

ॐ योगिने नमः ।

ॐ योज्याय नमः ।

ॐ महाबीजाय नमः ।

ॐ महारेतसे नमः ।

ॐ महाबलाय नमः ।

ॐ सुवर्णरेतसे नमः ।

ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

ॐ सुबीजाय नमः ।

ॐ बीजवाहनाय नमः ॥ ९० ॥

ॐ दशबाहवे नमः ।

ॐ अनिमिशाय नमः ।

ॐ नीलकण्ठाय नमः ।

ॐ उमापतये नमः ।

ॐ विश्वरूपाय नमः ।

ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः ।

ॐ बलवीराय नमः ।

ॐ अबलोगणाय नमः ।

ॐ गणकर्त्रे नमः ।

ॐ गणपतये नमः ॥ १०० ॥

ॐ दिग्वाससे नमः ।

ॐ कामाय नमः ।

ॐ मन्त्रविदे नमः ।

ॐ परमाय मन्त्राय नमः ।

ॐ सर्वभावकराय नमः ।

ॐ हराय नमः ।

ॐ कमण्डलुधराय नमः ।

ॐ धन्विने नमः ।

ॐ बाणहस्ताय नमः ।

ॐ कपालवते नमः ॥ ११० ॥

ॐ अशनये नमः ।

ॐ शतघ्निने नमः ।

ॐ खड्गिने नमः ।

ॐ पट्टिशिने नमः ।

ॐ आयुधिने नमः ।

ॐ महते नमः ।

ॐ स्रुवहस्ताय नमः ।

ॐ सुरूपाय नमः ।

ॐ तेजसे नमः ।

ॐ तेजस्कराय निधये नमः ॥ १२० ॥

ॐ उष्णीषिणे नमः ।

ॐ सुवक्त्राय नमः ।

ॐ उदग्राय नमः ।

ॐ विनताय नमः ।

ॐ दीर्घाय नमः ।

ॐ हरिकेशाय नमः ।

ॐ सुतीर्थाय नमः ।

ॐ कृष्णाय नमः ।

ॐ शृगालरूपाय नमः ।

ॐ सिद्धार्थाय नमः ॥ १३० ॥

ॐ मुण्डाय नमः ।

ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः ।

ॐ अजाय नमः ।

ॐ बहुरूपाय नमः ।

ॐ गन्धधारिणे नमः ।

ॐ कपर्दिने नमः ।

ॐ उर्ध्वरेतसे नमः ।

ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः ।

ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः ।

ॐ नभस्थलाय नमः ॥ १४० ॥

ॐ त्रिजटिने नमः ।

ॐ चीरवाससे नमः ।

ॐ रुद्राय नमः ।

ॐ सेनापतये नमः ।

ॐ विभवे नमः ।

ॐ अहश्चराय नमः ।

ॐ नक्तंचराय नमः ।

ॐ तिग्ममन्यवे नमः ।

ॐ सुवर्चसाय नमः ।

ॐ गजघ्ने नमः ॥ १५० ॥

ॐ दैत्यघ्ने नमः ।

ॐ कालाय नमः ।

ॐ लोकधात्रे नमः ।

ॐ गुणाकराय नमः ।

ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः ।

ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः ।

ॐ कालयोगिने नमः ।

ॐ महानादाय नमः ।

ॐ सर्वकामाय नमः ।

ॐ चतुष्पथाय नमः ॥ १६० ॥

ॐ निशाचराय नमः ।

ॐ प्रेतचारिणे नमः ।

ॐ भूतचारिणे नमः ।

ॐ महेश्वराय नमः ।

ॐ बहुभूताय नमः ।

ॐ बहुधराय नमः ।

ॐ स्वर्भानवे नमः ।

ॐ अमिताय नमः ।

ॐ गतये नमः ।

ॐ नृत्यप्रियाय नमः ॥ १७० ॥

ॐ नित्यनर्ताय नमः ।

ॐ नर्तकाय नमः ।

ॐ सर्वलालसाय नमः ।

ॐ घोराय नमः ।

ॐ महातपसे नमः ।

ॐ पाशाय नमः ।

ॐ नित्याय नमः ।

ॐ गिरिरुहाय नमः ।

ॐ नभसे नमः ।

ॐ सहस्रहस्ताय नमः ॥ १८० ॥

ॐ विजयाय नमः ।

ॐ व्यवसायाय नमः ।

ॐ अतन्द्रिताय नमः ।

ॐ अधर्षणाय नमः ।

ॐ धर्षणात्मने नमः ।

ॐ यज्ञघ्ने नमः ।

ॐ कामनाशकाय नमः ।

ॐ दक्ष्यागपहारिणे नमः ।

ॐ सुसहाय नमः ।

ॐ मध्यमाय नमः ॥ १९० ॥

ॐ तेजोपहारिणे नमः ।

ॐ बलघ्ने नमः ।

ॐ मुदिताय नमः ।

ॐ अर्थाय नमः ।

ॐ अजिताय नमः ।

ॐ अवराय नमः ।

ॐ गम्भीरघोषय नमः ।

ॐ गम्भीराय नमः ।

ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः ।

ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः ॥ २०० ॥

ॐ न्यग्रोधाय नमः ।

ॐ वृक्षकर्णस्थिताय नमः ।

ॐ विभवे नमः ।

ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः ।

ॐ महाकायाय नमः ।

ॐ महाननाय नमः ।

ॐ विश्वक्सेनाय नमः ।

ॐ हरये नमः ।

ॐ यज्ञाय नमः ।

ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः ॥ २१० ॥

ॐ तीक्षणातापाय नमः ।

ॐ हर्यश्वाय नमः ।

ॐ सहायाय नमः ।

ॐ कर्मकालविदे नमः ।

ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः ।

ॐ यज्ञाय नमः ।

ॐ समुद्राय नमः ।

ॐ बडवामुखाय नमः ।

ॐ हुताशनसहायाय नमः ।

ॐ प्रशान्तात्मने नमः ॥ २२० ॥

ॐ हुताशनाय नमः ।

ॐ उग्रतेजसे नमः ।

ॐ महातेजसे नमः ।

ॐ जन्याय नमः ।

ॐ विजयकालविदे नमः ।

ॐ ज्योतिषामयनाय नमः ।

ॐ सिद्धये नमः ।

ॐ सर्वविग्रहाय नमः ।

ॐ शिखिने नमः ।

ॐ मुण्डिने नमः ॥ २३० ॥

ॐ जटिने नमः ।

ॐ ज्वलिने नमः ।

ॐ मूर्तिजाय नमः ।

ॐ मूर्धजाय नमः ।

ॐ बलिने नमः ।

ॐ वैनविने नमः ।

ॐ पणविने नमः ।

ॐ तालिने नमः ।

ॐ खलिने नमः ।

ॐ कालकटङ्कटाय नमः ॥ २४० ॥

ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः ।

ॐ गुणबुद्धये नमः ।

ॐ लयाय नमः ।

ॐ अगमाय नमः ।

ॐ प्रजापतये नमः ।

ॐ विश्वबाहवे नमः ।

ॐ विभागाय नमः ।

ॐ सर्वगाय नमः ।

ॐ अमुखाय नमः ।

ॐ विमोचनाय नमः ॥ २५० ॥

ॐ सुसरणाय नमः ।

ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः ।

ॐ मेढ्रजाय नमः ।

ॐ बलचारिणे नमः ।

ॐ महीचारिणे नमः ।

ॐ स्रुताय नमः ।

ॐ सर्वतूर्यविनोदिने नमः ।

ॐ सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः ।

ॐ व्यालरूपाय नमः ।

ॐ गुहावासिने नमः ॥ २६० ॥

ॐ गुहाय नमः ।

ॐ मालिने नमः ।

ॐ तरङ्गविदे नमः ।

ॐ त्रिदशाय नमः ।

ॐ त्रिकालधृते नमः ।

ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः ।

ॐ असुरेन्द्राणांबन्धनाय नमः ।

ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः ।

ॐ साङ्ख्यप्रसादाय नमः ।

ॐ दुर्वाससे नमः ॥ २७० ॥

ॐ सर्वसाधिनिषेविताय नमः ।

ॐ प्रस्कन्दनाय नमः ।

ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।

ॐ अतुल्याय नमः ।

ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।

ॐ सर्ववासाय नमः ।

ॐ सर्वचारिणे नमः ।

ॐ दुर्वाससे नमः ।

ॐ वासवाय नमः ।

ॐ अमराय नमः ॥ २८० ॥

ॐ हैमाय नमः ।

ॐ हेमकराय नमः ।

ॐ निष्कर्माय नमः ।

ॐ सर्वधारिणे नमः ।

ॐ धरोत्तमाय नमः ।

ॐ लोहिताक्षाय नमः ।

ॐ माक्षाय नमः ।

ॐ विजयक्षाय नमः ।

ॐ विशारदाय नमः ।

ॐ संग्रहाय नमः ॥ २९० ॥

ॐ निग्रहाय नमः ।

ॐ कर्त्रे नमः ।

ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः ।

ॐ मुख्याय नमः ।

ॐ अमुख्याय नमः ।

ॐ देहाय नमः ।

ॐ काहलये नमः ।

ॐ सर्वकामदाय नमः ।

ॐ सर्वकालप्रसादये नमः ।

ॐ सुबलाय नमः ॥ ३०० ॥

ॐ बलरूपधृते नमः ।

ॐ सर्वकामवराय नमः ।

ॐ सर्वदाय नमः ।

ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।

ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः ।

ॐ निपातिने नमः ।

ॐ अवशाय नमः ।

ॐ खगाय नमः ।

ॐ रौद्ररूपाय नमः ।

ॐ अंशवे नमः ॥ ३१० ॥

ॐ आदित्याय नमः ।

ॐ बहुरश्मये नमः ।

ॐ सुवर्चसिने नमः ।

ॐ वसुवेगाय नमः ।

ॐ महावेगाय नमः ।

ॐ मनोवेगाय नमः ।

ॐ निशाचराय नमः ।

ॐ सर्ववासिने नमः ।

ॐ श्रियावासिने नमः ।

ॐ उपदेशकराय नमः ॥ ३२० ॥

ॐ अकराय नमः ।

ॐ मुनये नमः ।

ॐ आत्मनिरालोकाय नमः ।

ॐ सम्भग्नाय नमः ।

ॐ सहस्रदाय नमः ।

ॐ पक्षिणे नमः ।

ॐ पक्षरूपाय नमः ।

ॐ अतिदीप्ताय नमः ।

ॐ विशाम्पतये नमः ।

ॐ उन्मादाय नमः ॥ ३३० ॥

ॐ मदनाय नमः ।

ॐ कामाय नमः ।

ॐ अश्वत्थाय नमः ।

ॐ अर्थकराय नमः ।

ॐ यशसे नमः ।

ॐ वामदेवाय नमः ।

ॐ वामाय नमः ।

ॐ प्राचे नमः ।

ॐ दक्षिणाय नमः ।

ॐ वामनाय नमः ॥ ३४० ॥

ॐ सिद्धयोगिने नमः ।

ॐ महर्शये नमः ।

ॐ सिद्धार्थाय नमः ।

ॐ सिद्धसाधकाय नमः ।

ॐ भिक्षवे नमः ।

ॐ भिक्षुरूपाय नमः ।

ॐ विपणाय नमः ।

ॐ मृदवे नमः ।

ॐ अव्ययाय नमः ।

ॐ महासेनाय नमः ॥ ३५० ॥

ॐ विशाखाय नमः ।

ॐ षष्टिभागाय नमः ।

ॐ गवां पतये नमः ।

ॐ वज्रहस्ताय नमः ।

ॐ विष्कम्भिने नमः ।

ॐ चमूस्तम्भनाय नमः ।

ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः ।

ॐ तालाय नमः ।

ॐ मधवे नमः ।

ॐ मधुकलोचनाय नमः ॥ ३६० ॥

ॐ वाचस्पत्याय नमः ।

ॐ वाजसेनाय नमः ।

ॐ नित्यमाश्रितपूजिताय नमः ।

ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।

ॐ लोकचारिणे नमः ।

ॐ सर्वचारिणे नमः ।

ॐ विचारविदे नमः ।

ॐ ईशानाय नमः ।

ॐ ईश्वराय नमः ।

ॐ कालाय नमः ॥ ३७० ॥

ॐ निशाचारिणे नमः ।

ॐ पिनाकभृते नमः ।

ॐ निमित्तस्थाय नमः ।

ॐ निमित्ताय नमः ।

ॐ नन्दये नमः ।

ॐ नन्दिकराय नमः ।

ॐ हरये नमः ।

ॐ नन्दीश्वराय नमः ।

ॐ नन्दिने नमः ।

ॐ नन्दनाय नमः ॥ ३८० ॥

ॐ नन्दिवर्धनाय नमः ।

ॐ भगहारिणे नमः ।

ॐ निहन्त्रे नमः ।

ॐ कलाय नमः ।

ॐ ब्रह्मणे नमः ।

ॐ पितामहाय नमः ।

ॐ चतुर्मुखाय नमः ।

ॐ महालिङ्गाय नमः ।

ॐ चारुलिङ्गाय नमः ।

ॐ लिङ्गाध्याक्षाय नमः ॥ ३९० ॥

ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।

ॐ योगाध्यक्षाय नमः ।

ॐ युगावहाय नमः ।

ॐ बीजाध्यक्षाय नमः ।

ॐ बीजकर्त्रे नमः ।

ॐ अध्यात्मानुगताय नमः ।

ॐ बलाय नमः ।

ॐ इतिहासाय नमः ।

ॐ सकल्पाय नमः ।

ॐ गौतमाय नमः ॥ ४०० ॥

ॐ निशाकराय नमः ।

ॐ दम्भाय नमः ।

ॐ अदम्भाय नमः ।

ॐ वैदम्भाय नमः ।

ॐ वश्याय नमः ।

ॐ वशकराय नमः ।

ॐ कलये नमः ।

ॐ लोककर्त्रे नमः ।

ॐ पशुपतये नमः ।

ॐ महाकर्त्रे नमः ॥ ४१० ॥

ॐ अनौषधाय नमः ।

ॐ अक्षराय नमः ।

ॐ परमाय ब्रह्मणे नमः ।

ॐ बलवते नमः ।

ॐ शक्राय नमः ।

ॐ नित्यै नमः ।

ॐ अनित्यै नमः ।

ॐ शुद्धात्मने नमः ।

ॐ शुद्धाय नमः ।

ॐ मान्याय नमः ॥ ४२० ॥

ॐ गतागताय नमः ।

ॐ बहुप्रसादाय नमः ।

ॐ सुस्वप्नाय नमः ।

ॐ दर्पणाय नमः ।

ॐ अमित्रजिते नमः ।

ॐ वेदकाराय नमः ।

ॐ मन्त्रकाराय नमः ।

ॐ विदुषे नमः ।

ॐ समरमर्दनाय नमः ।

ॐ महामेघनिवासिने नमः ॥ ४३० ॥

ॐ महाघोराय नमः ।

ॐ वशिने नमः ।

ॐ कराय नमः ।

ॐ अग्निज्वालाय नमः ।

ॐ महाज्वालाय नमः ।

ॐ अतिधूम्राय नमः ।

ॐ हुताय नमः ।

ॐ हविषे नमः ।

ॐ वृषणाय नमः ।

ॐ शङ्कराय नमः ॥ ४४० ॥

ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः ।

ॐ धूमकेतनाय नमः ।

ॐ नीलाय नमः ।

ॐ अङ्गलुब्धाय नमः ।

ॐ शोभनाय नमः ।

ॐ निरवग्रहाय नमः ।

ॐ स्वस्तिदाय नमः ।

ॐ स्वस्तिभावाय नमः ।

ॐ भागिने नमः ।

ॐ भागकराय नमः ॥ ४५० ॥

ॐ लघवे नमः ।

ॐ उत्सङ्गाय नमः ।

ॐ महाङ्गाय नमः ।

ॐ महागर्भपरायणाय नमः ।

ॐ कृष्णवर्णाय नमः ।

ॐ सुवर्णाय नमः ।

ॐ सर्वदेहिनां इन्द्रियाय नमः ।

ॐ महापादाय नमः ।

ॐ महाहस्ताय नमः ।

ॐ महाकायाय नमः ॥ ४६० ॥

ॐ महायशसे नमः ।

ॐ महामूर्ध्ने नमः ।

ॐ महामात्राय नमः ।

ॐ महानेत्राय नमः ।

ॐ निशालयाय नमः ।

ॐ महान्तकाय नमः ।

ॐ महाकर्णाय नमः ।

ॐ महोष्ठाय नमः ।

ॐ महाहणवे नमः ।

ॐ महानासाय नमः ॥ ४७० ॥

ॐ महाकम्बवे नमः ।

ॐ महाग्रीवाय नमः ।

ॐ श्मशानभाजे नमः ।

ॐ महावक्षसे नमः ।

ॐ महोरस्काय नमः ।

ॐ अन्तरात्मने नमः ।

ॐ मृगालयाय नमः ।

ॐ लम्बनाय नमः ।

ॐ लम्बितोष्ठाय नमः ।

ॐ महामायाय नमः ॥ ४८० ॥

ॐ पयोनिधये नमः ।

ॐ महादन्ताय नमः ।

ॐ महादंष्ट्राय नमः ।

ॐ महजिह्वाय नमः ।

ॐ महामुखाय नमः ।

ॐ महानखाय नमः ।

ॐ महारोमाय नमः ।

ॐ महाकोशाय नमः ।

ॐ महाजटाय नमः ।

ॐ प्रसन्नाय नमः ॥ ४९० ॥

ॐ प्रसादाय नमः ।

ॐ प्रत्ययाय नमः ।

ॐ गिरिसाधनाय नमः ।

ॐ स्नेहनाय नमः ।

ॐ अस्नेहनाय नमः ।

ॐ अजिताय नमः ।

ॐ महामुनये नमः ।

ॐ वृक्षाकाराय नमः ।

ॐ वृक्षकेतवे नमः ।

ॐ अनलाय नमः ॥ ५०० ॥

ॐ वायुवाहनाय नमः ।

ॐ गण्डलिने नमः ।

ॐ मेरुधाम्ने नमः ।

ॐ देवाधिपतये नमः ।

ॐ अथर्वशीर्षाय नमः ।

ॐ सामास्याय नमः ।

ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः ।

ॐ यजुः पाद भुजाय नमः ।

ॐ गुह्याय नमः ।

ॐ प्रकाशाय नमः ॥ ५१० ॥

ॐ जङ्गमाय नमः ।

ॐ अमोघार्थाय नमः ।

ॐ प्रसादाय नमः ।

ॐ अभिगम्याय नमः ।

ॐ सुदर्शनाय नमः ।

ॐ उपकाराय नमः ।

ॐ प्रियाय नमः ।

ॐ सर्वाय नमः ।

ॐ कनकाय नमः ।

ॐ कञ्चनच्छवये नमः ॥ ५२० ॥

ॐ नाभये नमः ।

ॐ नन्दिकराय नमः ।

ॐ भावाय नमः ।

ॐ पुष्करस्थापतये नमः ।

ॐ स्थिराय नमः ।

ॐ द्वादशाय नमः ।

ॐ त्रासनाय नमः ।

ॐ आद्याय नमः ।

ॐ यज्ञाय नमः ।

ॐ यज्ञसमाहिताय नमः ॥ ५३० ॥

ॐ नक्तं नमः ।

ॐ कलये नमः ।

ॐ कालाय नमः ।

ॐ मकराय नमः ।

ॐ कालपूजिताय नमः ।

ॐ सगणाय नमः ।

ॐ गणकाराय नमः ।

ॐ भूतवाहनसारथये नमः ।

ॐ भस्मशयाय नमः ।

ॐ भस्मगोप्त्रे नमः ॥ ५४० ॥

ॐ भस्मभूताय नमः ।

ॐ तरवे नमः ।

ॐ गणाय नमः ।

ॐ लोकपालाय नमः ।

ॐ अलोकाय नमः ।

ॐ महात्मने नमः ।

ॐ सर्वपूजिताय नमः ।

ॐ शुक्लाय नमः ।

ॐ त्रिशुक्लाय नमः ।

ॐ सम्पन्नाय नमः ॥ ५५० ॥

ॐ शुचये नमः ।

ॐ भूतनिषेविताय नमः ।

ॐ आश्रमस्थाय नमः ।

ॐ क्रियावस्थाय नमः ।

ॐ विश्वकर्ममतये नमः ।

ॐ वराय नमः ।

ॐ विशालशाखाय नमः ।

ॐ ताम्रोष्ठाय नमः ।

ॐ अम्बुजालाय नमः ।

ॐ सुनिश्चलाय नमः ॥ ५६० ॥

ॐ कपिलाय नमः ।

ॐ कपिशाय नमः ।

ॐ शुक्लाय नमः ।

ॐ अयुशे नमः ।

ॐ पराय नमः ।

ॐ अपराय नमः ।

ॐ गन्धर्वाय नमः ।

ॐ अदितये नमः ।

ॐ तार्क्ष्याय नमः ।

ॐ सुविज्ञेयाय नमः ॥ ५७० ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top