Myfayth

श्री राम नाम तारक (Shri Rama Nama Tarakam)

राम राम राम राम नाम तारकम्

राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/02:22Skip
राम राम राम राम नाम तारकम्

राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्

जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम्

जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम्

जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम्

शङ्करादि सेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्

शङ्करादि सेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्

राम राम राम राम नाम तारकम्

राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्

वीरशूर वन्दितं रावणादि नाशकम्

वीरशूर वन्दितं रावणादि नाशकम्

आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्र रुपकम्

आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्र रुपकम्

राम राम राम राम नाम तारकम्

राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्

मंत्र: श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top