Myfayth

Dashratha Shani Sotra (दशरथकृत शनि स्तोत्र)

Dashrath Uvach

Prasanno Yadi Me Saure ! Ekashchastu Varah Parah ॥

Rohini Bhedayitva Tu Na Gantvayam Kadachan ।

Saritha: Sagara Yavadivachandrarakmedini ॥

Yachint Tu Mahasoure! Nanyamichamyam ।

Evamastushaniproktam Varalbdhva Tu Shashwatam ॥

Prapyon Tu Varan Raaja Krtakrtyobhavattada ।

Punarevabravittushto Varan Varam Suvrat! ॥

Dashrathakrt Shani Stotr

Namah Krshnay Neelay Shitikanth Nibhay Ch ।

Namah Kalagniroopaay Krtantay Ch Vai Namah ॥ 1 ॥

Namo Nirmans Dehay Deerghashmashrujataay Ch ।

Namo Vishalanetraay Shushkodar Bhayakrte ॥ 2 ॥

Namah Pushkalagatraay Sthoolaromneth Vai Namah ।

Namo Deerghay Shushkaay Kaladanshtr Namostu Te ॥ 3 ॥

Namaste Kotarakshaya Durnarixyaya Vai Namah ।

Namo Ghorai Raudraya Bhishnaya Kapaline ॥ 4 ॥

Namaste Sarvabhakshaya Balimukh Namoastu Te ।

Suryaputra Namastu Bhaskarayabhayada Cha ॥ 5 ॥

Adhodeshte: Namasteastu Vyakta Namoastu Te ।

Namo Mandagate Tubhyam Nistrinshai Namoastustate ॥ 6 ॥

Tapasa Dagdha-dehaya Nityam Yogratayya Ch ।

Namo Nityam Aradhartaaya Atrupatya Ch Vai Namah ॥ 7 ॥

Gyanachakshurnamasteऽastu Kashyapatmaj-sunbay ।

Tushto Dadasi Vai Rajyam Rishto Harsi Tatkhyanat ॥ 8 ॥

Devasuramanushyashch Siddh-vidyadharoragah ।

Tvaya Vilokita: Sarve Naashan Yanti Samoolatah ॥ 9 ॥

Prasad Kuru Me Saure ! Varado Bhav Bhaskare ।

Evam Stutastada Saurirgraharajo Mahabalah ॥ 10 ॥

Dashrath Uvach

Prasanno Yadi Me Saure ! Varan Dehi Mamepsitam ।

Ady Prabhrti-pingaaksh ! Peeda Deya Na Kasyachit ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top