Myfayth

Daridraya Dahana Shiv Stotram (दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्रं)

Vishveshvaraya Narakarnava Taranaya

Karnamrutaya Shashishekhara Dharanaya

Karpurakantidhavalaya Jatadharaya

Daridrya Duhkhadahanaya Namah Shivaya

Gauripriyaya Rajanishakaladharaya

Kalantakaya Bhujagadhipankanaya

Gangadharaya Gajarajavimardanaya

Daridrya Dukhadahanaya Namah Shivaya

Bhaktipriyaya Bhavarogabhayapahaya

Ugraya Durgabhavasagarataranaya

Jyotirmayaya Gunanamasunutyakaya

Daridrya Duhkha Dahanaya Namah Shivaya

Charmambaraya Shavabhasmavilepanaya

Bhalekshanaya Manikundala Manditaya

Manjirapadayugalaya Jatadharaya

Daridrya Duhka Dahanaya Namah Shivaya

Panchananaya Phaniraja Vibhushanaya

Hemamshukaya Bhuvanatrayamanditaya

Anandabhumivaradaya Tamomayaya

Daridrya Duhka Dahanaya Namah Shivaya

Bhanupriyaya Bhavasagarataranaya

Kalantakaya Kamalasanapujitaya

Netratrayaya Shubhalakshana Lakshitaya

Daridrya Duhka Dahanaya Namah Shivaya

Ramapriyaya Raghunathavarapradaya

Nagapriyaya Narakarnavataranaya

Punyeshu Punyabharitaya Surarchitaya

Daridrya Duhka Dahanaya Namah Shivaya

Mukteshwaraya Phaladaya Ganeshwaraya

Gitapriyaya Vrushabheshwara Vahanaya

Matangacharmavasanaya Maheshwaraya

Daridrya Duhka Dahanaya Namah Shivaya

Buy Brass Shivling

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top