Myfayth

Bhavani Ashtakam (भवान्यष्टकम्न – तातो न माता)

॥ Bhavani Ashtakam ॥

Na Taato Na Mata Na Bandhurn Data

Na Putro Na Putri Na Bhrtyo Na Bharta ।

Na Jaya Na Vidya Na Vrttirmamaiv

Gatistwan Gatistwan Twameka Bhavaani ॥ 1 ॥
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/00:00Skip
Bhavabdhavapare Mahadu:khbhiru

Papat Prakami Pralobhi Pramattah: ।

Kusansarapashaprabaddhah: Sadahan

Gatistwan Gatistwan Twameka Bhavani ॥ 2 ॥

Na Janami Danan Na Ch Dhyanayogan

Na Janami Tantran Na Ch Stotramantram ।

Na Janami Poojan Na Ch Nyaasayogan

Gatistwan Gatistwan Twameka Bhavani ॥ 3 ॥

Na Janami Punyan Na Janami Teerth

Na Janami Muktin Layan Va Kadachit ।

Na Janami Bhaktin Vratan Vaapi Matargatistwan

Gatistwan Twameka Bhavani ॥ 4 ॥

Kukarmi Kusungi Kubudhih: Kudas:

Kulacharhin: Kadcharlin: ।

Kudrusthi: Kubakyaprabandh: Sadaham

Gatistwan Gatistwan Twameka Bhabani ॥ 5 ॥

Prajeshan Rameshan Maheshan Sureshan

Dineshan Nishitheshvaran Va Kadachit ।

Na Janami Chanyat Sadahan Sharanye

Gatistwan Gatistwan Twameka Bhavani ॥ 6 ॥

Vivade Vishade Pramade Pravase

Jale Chanle Parvate Shatrumadhye ।

Aranye Sharanye Sada Maan Prapahi

Gatistwan Gatistwan Twameka Bhavani ॥ 7 ॥

Anatho Daridro Jararogayukto

Mahakshinadinah: Sada Jadyavaktrah: ।

Vipattau Pravishtah: Pranashtah: Sadahan

Gatistwan Gatistwan Twameka Bhavani ॥ 8 ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top