Myfayth

मंत्र: अलसस्य कुतः विद्या (Alasasya Kutah Vidya) हिन्दी में

अलसस्य कुतः विद्या,

अविद्यस्य कुतः धनम्।

अधनस्य कुतः मित्रम्अ,

मित्रस्य कुतः सुखम् ॥
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/01:43Skip
हिन्दी भावार्थ:

आलसी इन्सान को विद्या कहाँ।

विद्याविहीन/अनपढ़/मूर्ख को धन कहाँ।

धनविहीन/निर्धन को मित्र कहाँ।

और मित्रविहीन/अमित्र को सुख कहाँ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top