Myfayth

Shiv Aarti – Om Jai Gangadhar (शिव आरती – ॐ जय गंगाधर)

Om Jai Gangadhar Jai Har,

Jai Girijadhisha ।

Twan Maan Paalay Nityan,

Krpaya Jagdisha ॥

Om Har Har Har Mahadev ॥

Kailase Girishikhare,

Kalpadrumavipine ।

Gunjati Madhukarapunje,

Kunjavane Gahane ॥

Om Har Har Har Mahadev ॥

Kokilakoojit Khelat,

Hansavan Lalita ।

Rachayati Kalakalapan,

Nrtyati Mudasahita ॥

Om Har Har Har Mahadev ॥

Tasminllalitasudeshe,

Shaala Manirachita ।

Tanmadhye Haranikate,

Gauri Mudasahita ॥

Kreeda Rachayati,

Bhoosharanchit Nijamisham ।

Indraadik Sur Sevat,

Namayate Shisham‌ ॥

Om Har Har Har Mahadev ॥

Bibudhabadhu Bahu Nrtyat,

Hrdaye Mudasahita ।

Kinnar Gaayan Kurute,

Sapt Svar Sahita ॥

Dhinakat Thai Thai Dhinakat,

Mrdang Vadayate ।

Kvan Kvan Lalita Venun,

Madhuran Naatayate ॥

Om Har Har Har Mahadev ॥

Run Run Charane Rachayati,

Noopuramujjvalita ।

Chakravarte Bhramayati,

Kurute Taan Dhik Taan ॥

Om Har Har Har Mahadev ॥

Taan Taan Lup Chup,

Taan Taan Damaroo Vadayate ।

Angushthangulinadan,

Laskatan Kurute ॥

Om Har Har Har Mahadev ॥

Kapurradyutigauran,

Panchananasahitam ।

Trinayanashashidharamaulin,

Vishadharakanthayutam‌ ॥

Om Har Har Har Mahadev ॥

Sundarajatayakalapan,

Paavakayutabhaalam ।

Damarutrishoolapinaakan,

Karadhrtanrkapaalam‌ ॥

Om Har Har Har Mahadev ॥

Mundai Rachayati Maala,

Pannagamupavitam ।

Vaamavibhaage Girija,

Roopan Atilalitam‌ ॥

Om Har Har Har Mahadev ॥

Sundarasakalasharire,

Krtabhasmabharanam‌ ।

Iti Vrshabhadhvajaroopan,

Tapatrayaharanan ॥

Om Har Har Har Mahadev ॥

Shankhaninadan Krtva,

Jhallari Naadayate ।

Neerajayate Brahma,

Vedrchaan Pathate ॥

Om Har Har Har Mahadev ॥

Atimrducharanasarojan,

Hrtkamale Dhrtva ।

Avalokayati Maheshan,

Ishan Abhinatva ॥

Om Har Har Har Mahadev ॥

Dhyanan Aarati Samaye,

Hrdaye Ati Krtva ।

Ramastrijatanaathan,

Ishan Abhinatva ॥

Om Har Har Har Mahadev ॥

Sangatimevan Pratidin,

Pathanan Yah Kurute ।

Shivasaayujyan Gachchhati,

Bhaktya Yah Shrrnute ॥

Om Har Har Har Mahadev ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top