Myfayth

Ganga Chalisa (गंगा चालीसा)

॥ Doha ॥

Jai Jai Jai Jag Pavni, Jayati Devsari Gang ।

Jai Shiv Jata Nivasini, Anupam Tung Tarang ॥

॥ Chaupai ॥

Jai Jai Janani Harana Aghakhani ।

Anand Karani Ganga Maharani ॥

Jai Bhagirathi Surasari Mata ।

Kalimal Mool Dalini Vikhyata ॥

Jai Jai Jahanu Suta Agh Hanani ।

Bhishm Ki Mata Jaga Janani ॥

Dhaval Kamal Dal Mam Tanu Saje ।

Lakhi Shat Sharad Chandr Chhavi Lajai ॥ 4 ॥

Wahan Makar Vimal Shuchi Sohen ।

Amiya Kalash Kar Lakhi Man Mohen ॥

Jadita Ratna Kanchan Abhushan ।

Hiya Mani Har, Haranitam Dushan ॥

Jag Pavani Tray Tap Nasavani ।

Taral Tarang Tung Man Bhavani ॥

Jo Ganapati Ati Poojy Pradhan ।

Ihoon Te Pratham Ganga Asnana ॥ 8 ॥

Brahma Kamandal Vasini Devi ।

Shri Prabhu Pad Pankaj Sukh Sevi ॥

Sathi Sahastr Sagar Sut Tarayo ।

Ganga Sagar Tirath Dharayo ॥

Agam Tarang Uthyo Man Bhavan ।

Lakhi Tirath Haridvar Suhavan ॥

Tirath Raj Prayag Akshaiveta ।

Dharayo Matu Puni Kashi Karavat ॥ 12 ॥

Dhani Dhani Surasari Svarg Ki Sidhi ।

Tarani Amita Pitu Pad Pirahi ॥

Bhagirathi Tap Kiyo Upara ।

Diyo Brahm Tav Surasari Dhara ॥

Jab Jag Janani Chalyo Haharai ।

Shambhu Jata Mahan Rahyo Samai ॥

Varsha Paryant Ganga Maharani ।

Rahin Shambhoo Ke Jata Bhulani ॥ 16 ॥

Puni Bhagirathi Shambhuhin Dhyayo ।

Tab Ik Boond Jata Se Payo ॥

Tate Matu Bhen Traya Dhara Mrityu Lok,

Nabha, Aru Patara ॥

Gain Patal Prabhavati Nama ।

Mandakini Gai Gagan Lalama ॥

Mrtyu Lok Jahnavi Suhavani ।

Kalimal Harani Agam Jag Pavani ॥ 20 ॥

Dhani Maiya Tab Mahima Bhari ।

Dharman Dhuri Kali Kalush Kuthari ॥

Matu Prabhavati Dhani Mandakini ।

Dhani Sur Sarit Sakal Bhayanasini ॥

Pan Karat Nirmal Ganga Jal ।

Pavat Man Ichchhit Anant Phal ॥

Purav Janm Puny Jab Jagat ।

Tabahin Dhyan Ganga Mahan Lagat ॥ 24 ॥

Jai Pagu Surasari Hetu Uthavahi ।

Tai Jagi Ashvamegh Phal Pavahi ॥

Maha Patit Jin Kahoo Na Tare ।

Tin Tare Ik Naam Tihare ॥

Shat Yojan Hoon Se Jo Dhyavahin ।

Nishachai Vishnu Lok Pad Pavahin ॥

Nam Bhajat Aganit Agh Nashai ।

Vimal Gyan Bal Buddhi Prakashe ॥ 28 ॥

Jimi Dhan Mool Dharman Aru Dana ।

Dharman Mool Gangajal Pana ॥

Tab Gun Gunan Karat Dukh Bhajat ।

Grh Grh Sampati Sumati Virajat ॥

Gangahi Nem Sahit Nit Dhyavat ।

Durjanahoon Sajjan Pad Pavat ॥

Uddihin Vidya Bal Pavai ।

Rogi Rog Mukt Have Javai ॥ 32 ॥

Ganga Ganga Jo Nar Kahahin ।

Bhookha Nanga Kabhuhuh Na Rahahi ॥

Nikasat Hi Mukh Ganga Mai ।

Shravan Dabi Yam Chalahin Parai ॥

Mahan Aghin Adhaman Kahan Tare ।

Bhe Naraka Ke Band Kivaren ॥

Jo Nar Japi Gang Shat Nama ।

Sakal Siddhi Pooran Hvai Kama ॥ 36 ॥

Sab Sukh Bhog Param Pad Pavahin ।

Avagaman Rahit Hvai Javahin ॥

Dhani Maiya Surasari Sukh Daini ।

Dhani Dhani Tirath Raj Triveni ॥

Kakara Gram Rshi Durvasa ।

Sundaradas Ganga Kar Dasa ॥

Jo Yah Padhe Ganga Chalisa ।

Mili Bhakti Aviral Vagisa ॥ 40 ॥

॥ Doha ॥

Nit Nae Sukh Sampati Lahain. Dharen Ganga Ka Dhyan ।

Ant Samai Sur Pur Basal. Sadar Baithi Viman ॥

Sanvat Bhut Nabhdishi. Ram Janm Din Chaitra ।

Pooran Chalisa Kiya. Hari Bhaktan Hit Netra ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top