Myfayth

स्वस्ति: प्रजाभ्यः परिपालयंतां – लोकक्षेम मंत्र (Svasti Prajabhyah Paripalayantam)

स्वस्ति: प्रजाभ्यः परिपालयंतां

न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः ।

गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं

लोकाः समस्ताः सुखिनोभवंतु ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/02:17Skip
लोकक्षेम मंत्र | सम्पूर्ण विश्व के कल्याण का मंत्र

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top