Myfayth

श्री कृष्णाष्टोत्तरशत नामावलिः – श्री कृष्ण के 108 नाम (Shri Krishna Ashtottara Shatanamavali)

कृष्ण – ॐ कृष्णाय नमः ।

कमलनाथ – ॐ कमलनाथाय नमः ।

वासुदेव – ॐ वासुदेवाय नमः ।

सनातन – ॐ सनातनाय नमः ।

वसुदेवात्मज – ॐ वसुदेवात्मजाय नमः ।

पुण्य – ॐ पुण्याय नमः ।

लीलामानुष विग्रह – ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः ।

श्रीवत्स कौस्तुभधराय – ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः ।

यशोदावत्सल – ॐ यशोदावत्सलाय नमः ।

हरि – ॐ हरिये नमः । 10

चतुर्भुजात्त चक्रासिगदा – ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदा नमः ।

सङ्खाम्बुजा युदायुजाय – ॐ सङ्खाम्बुजायुदायुजाय नमः ।

देवकीनन्दन – ॐ देवकीनन्दनाय नमः ।

श्रीशाय – ॐ श्रीशाय नमः ।

नन्दगोप प्रियात्मज – ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः ।

यमुनावेगा संहार – ॐ यमुनावेगासंहारिणे नमः ।

बलभद्र प्रियनुज – ॐ बलभद्रप्रियनुजाय नमः ।

पूतना जीवित हर – ॐ पूतनाजीवितहराय नमः ।

शकटासुर भञ्जन – ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः ।

नन्दव्रज जनानन्दिन – ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः । 20

सच्चिदानन्दविग्रह – ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।

नवनीत विलिप्ताङ्ग – ॐ नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः ।

नवनीतनटन – ॐ नवनीतनटनाय नमः ।

मुचुकुन्द प्रसादक – ॐ मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः ।

षोडशस्त्री सहस्रेश – ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः ।

त्रिभङ्गी – ॐ त्रिभङ्गिने नमः ।

मधुराकृत – ॐ मधुराकृतये नमः ।

शुकवागमृताब्दीन्दवे – ॐ शुकवागमृताब्दीन्दवे नमः । 30

गोविन्द – ॐ गोविन्दाय नमः ।

योगीपति – ॐ योगिनांपतये नमः ।

वत्सवाटि चराय – ॐ वत्सवाटिचराय नमः ।

अनन्त – ॐ अनन्ताय नमः ।

धेनुकासुरभञ्जनाय – ॐ धेनुकासुरभञ्जनाय नमः ।

तृणी – कृत – तृणावर्ताय – ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः ।

यमलार्जुन भञ्जन – ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः ।

उत्तलोत्तालभेत्रे – ॐ उत्तलोत्तालभेत्रे नमः ।

तमाल श्यामल कृता – ॐ तमालश्यामलाकृतिये नमः ।

गोप गोपीश्वर – ॐ गोपगोपीश्वराय नमः ।

योगी – ॐ योगिने नमः ।

कोटिसूर्य समप्रभा – ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः । 40

इलापति – ॐ इलापतये नमः ।

परंज्योतिष – ॐ परंज्योतिषे नमः ।

यादवेंद्र – ॐ यादवेंद्राय नमः ।

यदूद्वहाय – ॐ यदूद्वहाय नमः ।

वनमालिने – ॐ वनमालिने नमः ।

पीतवससे – ॐ पीतवसने नमः ।

पारिजातापहारकाय – ॐ पारिजातापहारकाय नमः ।

गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे – ॐ गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे नमः ।

गोपाल – ॐ गोपालाय नमः ।

सर्वपालकाय – ॐ सर्वपालकाय नमः । 50

अजाय – ॐ अजाय नमः ।

निरञ्जन – ॐ निरञ्जनाय नमः ।

कामजनक – ॐ कामजनकाय नमः ।

कञ्जलोचनाय – ॐ कञ्जलोचनाय नमः ।

मधुघ्ने – ॐ मधुघ्ने नमः ।

मथुरानाथ – ॐ मथुरानाथाय नमः ।

द्वारकानायक – ॐ द्वारकानायकाय नमः ।

बलि – ॐ बलिने नमः ।

बृन्दावनान्त सञ्चारिणे – ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः ।

तुलसीदाम भूषनाय – ॐ तुलसीदाम भूषनाय नमः । 60

स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे – ॐ स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः ।

नरनारयणात्मकाय – ॐ नरनारयणात्मकाय नमः ।

कुब्जा कृष्णाम्बरधराय – ॐ कुब्जा कृष्णाम्बरधराय नमः ।

मायिने – ॐ मायिने नमः ।

परमपुरुष – ॐ परमपुरुषाय नमः ।

मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय – ॐ मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय नमः ।

संसारवैरी – ॐ संसारवैरिणॆ नमः ।

कंसारिर – ॐ कंसारयॆ नमः ।

मुरारी – ॐ मुरारयॆ नमः ।

नाराकान्तक – ॐ नाराकान्तकाय नमः । 70

अनादि ब्रह्मचारिक – ॐ अनादि ब्रह्मचारिणॆ नमः ।

कृष्णाव्यसन कर्शक – ॐ कृष्णाव्यसन कर्शकाय नमः ।

शिशुपालशिरश्छेत्त – ॐ शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः ।

दुर्यॊधनकुलान्तकृत – ॐ दुर्यॊधनकुलान्तकाय नमः ।

विदुराक्रूर वरद – ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः ।

विश्वरूपप्रदर्शक – ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ।

सत्यवाचॆ – ॐ सत्यवाचॆ नमः ।

सत्य सङ्कल्प – ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः ।

सत्यभामारता – ॐ सत्यभामारताय नमः । 80

जयी – ॐ जयिनॆ नमः ।

सुभद्रा पूर्वज – ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः ।

विष्णु – ॐ विष्णवॆ नमः ।

भीष्ममुक्ति प्रदायक – ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः ।

जगद्गुरू – ॐ जगद्गुरवॆ नमः ।

जगन्नाथ – ॐ जगन्नाथाय नमः ।

वॆणुनाद विशारद – ॐ वॆणुनाद विशारदाय नमः ।

वृषभासुर विध्वंसि – ॐ वृषभासुर विध्वंसिने नमः ।

बाणासुर करान्तकृत – ॐ बाणासुर करान्तकाय नमः ।

युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे – ॐ युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः ।

बर्हिबर्हावतंसक – ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः । 90

पार्थसारथी – ॐ पार्थसारथये नमः ।

अव्यक्त – ॐ अव्यक्ताय नमः ।

गीतामृत महोदधी – ॐ गीतामृत महोदधये नमः ।

कालीयफणिमाणिक्य रञ्जित श्रीपदाम्बुज – ॐ कालीय फणिमाणिक्य रञ्जित श्री पदाम्बुजाय नमः ।

दामॊदर – ॐ दामॊदराय नमः ।

यज्ञभोक्त – ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः ।

दानवॆन्द्र विनाशक – ॐ दानवॆन्द्र विनाशकाय नमः ।

नारायण – ॐ नारायणाय नमः ।

परब्रह्म – ॐ परब्रह्मणॆ नमः ।

पन्नगाशन वाहन – ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः । 100

जलक्रीडा समासक्त गॊपीवस्त्रापहाराक – ॐ जलक्रीडा समासक्त गॊपीवस्त्रापहाराकाय नमः ।

पुण्य श्लॊक – ॐ पुण्य श्लॊकाय नमः ।

तीर्थकरा – ॐ तीर्थकृते नमः ।

वॆदवॆद्या – ॐ वॆदवॆद्याय नमः ।

दयानिधि – ॐ दयानिधयॆ नमः ।

सर्वभूतात्मका – ॐ सर्वभूतात्मकाय नमः ।

सर्वग्रहरुपी – ॐ सर्वग्रह रुपिणॆ नमः ।

परात्पराय – ॐ परात्पराय नमः । 108

॥ इति श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top