Myfayth

Vedsara Shiv Stotram (वेदसारशिवस्तोत्रम्)

Pashunam Patim Papanasham Paresham

Gajendrasya Kruttim Vasanam Varenyam

Jathajuthamadhye Sphuradgangavarim

Mahadevamekam Smarami Smararim॥1॥
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/02:17Skip
Mahesham Suresham Suraratinasham

Vibhum Vishwanatham Vibhutyangabhusham

Virupakshamindvarkavahnitrinetram

Sadanandamide Prabhum Panchavaktram॥2॥

Girisham Ganesham Gale Nilavarnam

Gavendradhiroodham Gunatitarupam

Bhavam Bhasvaram Bhasmana Bhushitangam

Bhavanikalatram Bhaje Panchavaktram॥3॥

Shivakanta Shambho Shashankardhamaule

Maheshana Shulin Jatajootadharin

Tvameko Jagadvyapako Vishwarupah

Prasida Prasida Prabho Purnarupam॥4॥

Paratmanamekam Jagadbijamadyam

Nireeham Nirakaramomkaravedyam

Yato Jayate Palyate Yena Vishwam

Tamisham Bhaje Leeyate Yatra Vishwam॥5॥

Na Bhumirna Chapo Na Vahnirna Vayur

Na Chakashamaste Na Tandra Na Nidra

Na Choshnam Na Shitam Na Desho Na Vesho

Na Yasyasti Murtistrimurtim Tamide॥6॥

Ajam Shashwatam Karanam Karananam

Shivam Kevalam Bhasakam Bhasakanam

Turiyam Tamah Paramadyantahinam

Prapadye Param Pavanam Dvitahinam॥7॥

Namaste Namaste Vibho Vishwamurte

Namaste Namaste Chidanandamurte

Namaste Namaste Tapoyogagamya

Namaste Namaste Shrutigyanagamya॥8॥

Prabho Shulapane Vibho Vishwanatha

Mahadeva Shambho Mahesha Trinetra

Shivakanta Shanta Smarare Purare

Tvadanyo Varenyo Na Manyo Na Ganyah॥9॥

Shambho Mahesha Karunamaya Shulapane

Gauripate Pashupate Pashupashanashin

Kashipate Karunaya Jagadetadeka

Stvam Hamsi Pasi Vidadhasi Maheshwaroasi॥10॥

Tvatto Jagadbhavati Deva Bhava Smarare

Tvayyeva Tishthati Jaganmruda Vishwanatha

Tvayyeva Gacchati Layam Jagadetadisha

Lingatmake Hara Characharavishwarupin॥11॥

By: Shri Shankaracharya

Buy Brass Shivling

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top