Myfayth

Shri Yamunashtakam (श्री यमुनाष्टक)

Namami Yamunamahan Sakal Siddhi Hetun Muda

Murari Pad Pankaj Sfuradamand Renutkatam ।
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/02:17Skip
Tatasth Nav Kanan Prakatamod Pushpambuna

Surasurasupoojit Smarapituh Shriyan Bibhrateem ॥ 1 ॥

Kalind Giri Mastake Patadamandapoorojjvala

Vilasagamanollasatprakatagandshailonnta ।

Saghoshagati Dantura Samadhiroodhadolottama

Mukundarativarddhini Jayati Padmabandhoh Suta ॥ 2 ॥

Bhuvan Bhuvanapavanimadhigatamanekasvanaih

Priyabhiriv Sevitan Shukamayoorahansadibhih ।

Tarangabhujakankan Prakatamuktikavakuka-

Nitanbatatasundarin Namat Krshnturyapriyam ॥ 3 ॥

Anant Gun Bhooshite Shiv Viranchi Devastute

Ghanaghananibhe Sada Dhruvaparashara Bhishtade ।

Vishuddh Mathuratate Sakalagopagopivrte

Krpa Jaladhi Sanshrit E Mam Manah Sukhan Bhavay ॥ 4 ॥

Yaya Charanapadmaja Muraripoh Priyan Bhavuka

Samagamanato Bhavatsakalasiddhida Sevatam ।

Taya Sahshatamiyatkamalaja Sapatnivay-

Haripriyakalindaya Manasi Me Sada Stheeyatam ॥ 5 ॥

Namostu Yamune Sada Tav Charitr Matyadbhutan

Na Jatu Yamayatana Bhavati Te Payah Panatah ।

Yamopi Bhaginisutan Kathamuhanti Dushtanapi

Priyo Bhavati Sevanattav Hareryatha Gopikah ॥ 6 ॥

Mamastu Tav Sannidhau Tanunavatvametavata

Na Durlabhatamaratirmuraripau Mukundapriye ।

Atostu Tav Lalana Suradhuni Paran Sungama-

Ttavaiv Bhuvi Keertita Na Tu Kadapi Pushtisthitaih ॥ 7 ॥

Stuti Tav Karoti Kah Kamalajasapatni Priye

Hareryadanusevaya Bhavati Saukhyamamokshatah ।

Iyan Tav Kathadhika Sakal Gopika Sangam-

Smarashramajalanubhih Sakal Gatrajaih Sangamah ॥ 8 ॥

Tavashtakamidan Muda Pathati Soorasoote Sada

Samastaduritakshayo Bhavati Vai Mukunde Ratih ।

Taya Sakalasiddhayo Muraripushch Santushyati

Svabhavavijayo Bhavet Vadati Vallabhah Shri Hareh ॥ 9 ॥

॥ Iti Shri Vallabhachary Virachitan Yamunashtakan Sampoornam ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top