Myfayth

Shri Narasimha Kavacham (श्री नृसिंह कवच: मंत्र)

Nrusingh Kavacham Vakshye Prahladanoditan Pura ।

Sarvarakshakaran Punyan Sarvopadravanashanan ॥
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/02:22Skip
Sarvasampatkaran Chaiv Swargamoksaprakarikam ।

Dhyaatva Nrsinhan Deveshan Hemasinhasanasthitan ॥

Vivrtasyan Trinayanan Sharadindusamaprabhan ।

Lakshmyalingitavamangam Vibhootibhirupashritan ॥

Chaturbhujan Komalangam Svarnakundalashobhitan ।

Urojashobhitoraskan Ratnakeyooramudritan ॥

Taptakaanchanasankaashan Pitanirmalavaasanan ।

Indraadisuramaulisthasphuranmaanikyadiptibhi: ॥

Viraajitapadadvandvan Shankhachakraadihetibhi: ।

Garutmata Ch Vinayat Stooyamanan Mudanvitan ॥

Svahrtakamalasanvaasam Krtva Tu Kavacham Pathet

Nrsinho Me Shir: Paatu Lokarakshaatmasambhav: ।

Sarvagopi Stambhavaas: Phaalan Me Rakshatu Dhvanan ।

Narasinho Me Drshau Paatu Somasooryaagnilochan: ॥

Shrti Me Paatu Naraharirmunivaryastutipriy: ।

Nasan Me Sinhanasastu Mukhan Lakshmimukhapriy: ॥

Sarvavidyaadhip: Paatu Nrsinho Rasanaan Mam ।

Vaktran Patvinduvadan: Sada Prahladavandit: ॥

Nrusingh: Patu Me Kanthan Skandhau Bhoobharanaantakrt ।

Divyastrashobhitabhujo Nrsinh: Paatu Me Bhujau ॥

Karau Me Devavarado Nrsinh: Paatu Sarvat: ।

Hrdayan Yogisaadhyashch Nivaasan Paatu Me Hari: ॥

Madhyan Paatu Hiranyaakshavaksh:kukshividaaran: ।

Nabhin Me Paatu Nrhari: Svanaabhibrahmasanstut: ॥

Brahmandakotay: Katyaan Yasyasau Paatu Me Katin ।

Guhyan Me Paatu Guhyaanaan Mantraanaan Guhyarupadhrt ॥

Uru Manobhav: Paatu Jaanuni Nararoopadhrt ।

Janghe Paatu Dharaabhaaraharta Yosau Nrkesari ॥

Suraraajyaprad: Paatu Paadau Me Nrharishvar: ।

Sahasrashirsha Purush: Paatu Me Sarvashastanun ॥

Mahora: Purvat: Mahogr: Paatu Mahaaviraagrajognit: ।

Mahaavishnurdakshine Tu Mahaajvaalastu Nirrutau ॥

Pashchime Paatu Sarvesho Dishi May Sarvtomukh: ।

Nrusinh: Paatu Vaayavyaan Saumyaan Bhooshanavigrah: ॥

Ishanya Patu Bhadro Me Sarvamangaladaayak: ।

Samsarabhayad: Patu Mrityumurthurnrkeshri ॥

Idan Nrsinhakavachan Prahlaadamukhamanditan .

Bhaktimaany: Pathennityan Sarvapaapai: Pramuchyate ॥

Putravan Dhanavan Loke Dirghayurupajayate ।

Yanyan Kamayate Kamam Tamtam Prapnotyasansyam ॥

Sarvatr Jayavaapnoti Sarvatr Vijayi Bhavet ।

Bhumyantarikshadivanan Grahanan Vinivaranan ॥

Vrshchikoragasambhootavishapaharanan Paran ।

Brahmarakshasayakshanaan Durotsaranakarnan ॥

Bhoorje Va Taalapatre Va Kavachan Likhitan Shubhan ।

Karamoole Dhrtan Yen Siddhyeyu: Karmasiddhay: ॥

Devasuramanushyeshu Svan Svamev Jayan Labhet ।

Ekasandhyan Trisandhyan Va Ya: Pathenniyato Nar: ॥

Sarvamangalamaangalyambhuktin Muktin Ch Vindati ।

Dvaatrinshatisahasraani Paathaachchhuddhaatmabhirnrbhi: ।

Kavachasyaasy Mantrasy Mantrasiddhi: Prajaayate ।

Aanen Mantraraajen Krtva Bhasmaabhimantranam ॥

Tilakan Bibhryaadyastu Tasy Grihabhayam Haret ।

Trivaran Japamanastu Dattan Vaaryabhimantry Ch ॥

Praashayedyan Naran Mantran Nrsinhadhyaanamaacharet ।

Tasy Roga: Pranashyanti Ye Ch Syu: Kukshisambhava: ॥

Kimatr Bahunokten Nrsinhasadrsho Bhavet ।

Manasa Chintitan Yastu Sa Tachchaapnotyasanshayan ॥

Garjantam Gurjayatam Nijabhujapatlam Sphotyantan

Harantam Dipyantam Tapayantam Divi Bhuvi Ditijan Kshapeyant Rasantam ।

Krudant Roshyantam Dishidishi Satatam Sambhrantam Harantam ।

Bikhyamtam Ghurnyantam Karnikarstaidivyasingh Namami ॥

॥ Iti Prahladaproktan Narasinhakavachan Sampurnamm ॥

नृसिंह आरती ISKCON | नृसिंह भगवान आरती | ऋण विमोचन नृसिंह स्तोत्रम | श्री नृसिंह मंत्र | श्री दशावतार स्तोत्र: प्रलय पयोधि-जले | नृसिंह अवतरण पौराणिक कथा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top