Sabindu Sindhu Suskhal Tarang Bhanga Ranjitam

Davishatsu Papa Jat Jaat Kari Vari Sanyutam

Kritant Doot Kaal Bhut Bheeti Hari Varmade

Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 1 ॥

Twadambu Leen Deen Meen Divy Sampradaayakam

Kalau Malaugh Bharahari Sarvatirth Nayakan

Sumasty Kachchh Nakr Chakra Chakravak Sharmade

Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 2 ॥

Mahagabhir Neer Pur Papadhut Bhootalan

Dhwanat Samast Patakari Daritapadachalam

Jagallye Mahabhaye Mrikundusunu Harmyade

Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 3 ॥

Gatan Tadaiv Mein Bhayan Twadambu Vikshitam Yada

Mrkundusunu Shaunaka Surari Sevi Sarvada

Punarbhavabdhi Janmajan Bhavabdhi Duhkh Varmade

Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 4 ॥

Alakshalaksh Kin Ramrasuradi Pujitam

Sulaksh Neer Teer Dhir Pakshilaksh Kujitam

Vashishthashisht Pippalaad Kardamaadi Sharmade

Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 5 ॥

Sanatkumar Nachiket Kashyapatri Shatpadai

Dhritam Svakiya Maneshu Naradadi Shatpadai:

Ravindu Ranti Devdev Rajkarma Sharmade

Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 6 ॥

Lakshlaksh Lakshpapa Laksh Saar Sayudham

Tastu Jivathu Tu Bukti Mukti Daakam

Viranchi Vishnu Shankaram Swakiyadham Varmade

Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 7 ॥

Ahomrtam Shruvan Shrutam Maheshakesh Jatate

Kirat Soot Vadaveshu Pandite Shathe Nate

Durant Paap Taap Hari Sarvajantu Sharmade

Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 8 ॥

Idantu Narmadashtakam Trikalamev Ye Sada

Pathanti Te Nirantaram Na Yaanti Durgatim Kada

Sulabhya Dev Durlabhan Maheshadhaam Gauravam

Punarbhava Nara Na Vai Trilokayanti Rauravam ॥ 9 ॥

Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade

Namami Devi Narmade, Namami Devi Narmade

Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here