Myfayth

Shri Ganesha Pancharatnam – Mudakaratta Modakam (श्री गणेशपञ्चरत्नम् – मुदाकरात्तमोदकं)

Shri Ganesh Panch Ratn Stotr!
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/02:12Skip
Mudakarattamodakan Sada Vimuktisadhakan

Kaladharavatansakan Vilasilokarakshakam ।

Anayakaikanayakan Vinashitebhadaityakan

Natashubhashunashakan Namami Tan Vinayakam ॥ 1 ॥

Nateratratibhakaran Navoditarkabhasvaran

Namatsurarinirjaran Natadikapadudharam ।

Sureshwaram Nidishwaram Gajeshwaram Ganeswaram

Maheshwaram Tamashraye Paratparam Nirantaram ॥ 2 ॥

Samastalokshankarram Nirvadatyakunjran

Daretrodaram Varam Varebhavaktramaksharam ।

Kripakaran Kshaman Mudakaran Yashkaran

Manaskram Namskritam Namsakaromi Bhaswaram ॥ 3 ॥

Akinchanartimarjanan Chirntanoktibhajanam

Puraripuravanandanam Surarigarvacharvanam ।

Pranchanachashabhishanam Dhananjayadibhusanam

Kapoladanavaranam Bhaje Puranavaranam ॥ 4 ॥

Nitantakantadantakantimantakantakatmajan

Achintyarupamanthinamantrairakranthanam ।

Hridayantre Nirantaram Vasanthamave Yoginam

Tamekdantmev Twam Vichintyamayi Santam ॥ 5 ॥

Mahaganeshapancharatnamadaren Yonvahan

Prajalpati Prabhatake Hrdi Smaran Ganeshvaram ।

Arogatamadoshatan Susahitin Suputratan

Samahitayurashtabhootimabhyupaiti Sochirat ॥ 6 ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top