Pushpanjali is offered daily evening on Saptami, Ashtami and Navami after Bhog Aarti of the Maa Durga. The meaning of pushpanjali is flower, therefore devotees are offer fresh flowers with chanting pushpanjali mantra along with bel-patra.

1st Time Pushpanjali Mantra:

Om Jayanti, Mangala, Kali, Bhadrakali, Kapalini।

Durga, Shiva, Kshama, Dhatri, Svaha, Svadha Namostu Te॥

Esha Sachandana Gandha Pushpa Bilva Patranjali Om Hreem Durgayai Namah॥

2nd Time Pushpanjali Mantra:

Om Mahishaghni Mahamaye Chamunde Mundamalini।

Ayurarogyavijayam Dehi Devi Namostu Te॥

Esha Sachandana Gandha Pushpa Bilva Patranjali Om Hreem Durgayai Namah॥

3rd Time Pushpanjali Mantra:

Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike।

Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostu Te॥1॥

Srishti Sthiti Vinashanam, Shaktibhute, Sanatani।

Gunashraye, Gunamaye, Narayani, Namostu Te॥2॥

Sharanagata Dinarta Paritrana Parayane।

Sarvasyartihare Devi! Narayani! Namostu Te॥3॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here