Myfayth

दुर्गा सप्तशती सिद्ध सम्पुट मंत्र (Durga Saptashati Siddha Samput Mantra)

❀ सामूहिक कल्याण के लिये मंत्र –

देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या

निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूत्‍‌र्या ।

तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां

भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः ॥
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/02:22Skip
❀ विश्‍व के अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिये मंत्र –

यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो

ब्रह्मा हरश्‍च न हि वक्तुमलं बलं च ।

सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय

नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु ॥

❀ विश्‍व की रक्षा के लिये मंत्र –

या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः

पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः ।

श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा

तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्‍वम् ॥

❀ विश्‍व के अभ्युदय के लिये मंत्र –

विश्‍वेश्‍वरि त्वं परिपासि विश्‍वं

विश्‍वात्मिका धारयसीति विश्‍वम् ।

विश्‍वेशवन्द्या भवती भवन्ति

विश्‍वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥

❀ विश्‍वव्यापी विपत्तियों के नाश के लिये मंत्र –

देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य ।

प्रसीद विश्‍वेश्‍वरि पाहि विश्‍वं त्वमीश्‍वरी देवि चराचरस्य ॥

❀ विश्‍व के पाप-ताप-निवारण के लिये मंत्र –

देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीतेर्नित्यं

यथासुरवधादधुनैव सद्यः ।

पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु

उत्पातपाकजनितांश्‍च महोपसर्गान् ॥

❀ विपत्ति-नाश के लिये मंत्र –

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे ।

सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

❀ विपत्तिनाश और शुभ की प्राप्ति के लिये मंत्र –

करोतु सा नः शुभहेतुरीश्‍वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ।

❀ भय-नाश के लिये मंत्र –

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते ।

भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥

एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् ।

पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥

ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् ।

त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते ॥

❀ पाप-नाश के लिये मंत्र [10]

हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत् ।

सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव ॥

❀ रोग-नाश के लिये मंत्र –

रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् ।

त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥

❀ महामारी-नाश के लिये मंत्र –

जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी ।

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥

❀ आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिये मंत्र –

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥

❀ सुलक्षणा पत्‍‌नी की प्राप्ति के लिये –

पत्‍‌नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम् ।

तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् ॥

❀ बाधा-शान्ति के लिये मंत्र –

सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्‍वरि ।

एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॥

❀ सर्वविध अभ्युदय के लिये मंत्र –

ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां

तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः ।

धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा

येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥

❀ दारिद्र्यदुःखादिनाश के लिये मंत्र –

दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः

स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि ।

दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या

सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽ‌र्द्रचित्ता ॥

❀ रक्षा पाने के लिये मंत्र –

शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके ।

घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥

❀ समस्त विद्याओं की और समस्त स्त्रियों में मातृभाव की प्राप्ति के लिये मंत्र –

विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः

स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु ।

त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्का

ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥

❀ सब प्रकार के कल्याण के लिये मंत्र [20]

सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।

शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

❀ शक्ति-प्राप्ति के लिये मंत्र –

सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि ।

गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

❀ प्रसन्नता की प्राप्ति के लिये मंत्र –

प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्‍वार्तिहारिणि ।

त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव ॥

❀ विविध उपद्रवों से बचने के लिये मंत्र –

रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्‍च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र ।

दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्‍वम् ॥

❀ बाधामुक्त होकर धन-पुत्रादि की प्राप्ति के लिये मंत्र –

सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः ।

मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥

❀ भुक्ति-मुक्ति की प्राप्ति के लिये मंत्र –

विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम् ।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥

❀ पापनाश तथा भक्ति की प्राप्ति के लिये मंत्र –

नतेभ्यः सर्वदा भक्त्‍‌या चण्डिके दुरितापहे ।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥

❀ स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिये मंत्र –

सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी ।

त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥

❀ स्वर्ग और मुक्ति के लिये मंत्र –

सर्वस्य बुद्धिरुपेण जनस्य हृदि संस्थिते ।

स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

❀ मोक्ष की प्राप्ति के लिये मंत्र –

त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या

विश्‍वस्य बीजं परमासि माया ।

सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्

त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥

❀ स्वप्न में सिद्धि-असिद्धि जानने के लिये मंत्र –

दुर्गे देवि नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थसाधिके ।

मम सिद्धिमसिद्धिं वा स्वप्ने सर्वं प्रदर्शय ॥

दुर्गा सप्तशती के 30 सिद्ध सम्पुट मंत्र।

दुर्गा चालीसा | आरती: जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी | आरती: अम्बे तू है जगदम्बे काली | महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम् | माता के भजन

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top