Myfayth

बावन श्लोकी श्री गुरुचरित्र (52 Shokli Gurucharitra)

अथ ध्यानम् –

दिगंबरं भस्मसुगंध लेपनं चक्रं त्रिशूलं डमरुं गदां च ।

पद्मासनस्थं रविसोमनेत्र्म दत्तात्रयं नमभीष्टसिद्धिदम् ॥ १ ॥

काषायवस्त्रं करदंडधारिणं कमंडलुं पद्मकरेण शंखम् ।

चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ २ ॥

कृते जनार्दनो देवस्त्रेतायां रघुनन्दनः ।

द्वापरे रामकृष्णौ च कलौ श्रीपादवल्लभः ॥ ३ ॥

गुरुचरित्र –

ॐ नमोजी विघ्नहरा ।

गजानना गिरिजाकुमरा ।

जयजयाजी लंबोदरा ।

शकदंता शूर्पकर्णा ॥ १ ॥

त्रिमूर्तिराजा गुरु तूंचि माझा ।

कृष्णातिरी वास करुनी ओजा ।

सद्भक्त तेथे करिती आनंदा ।

त्या देव स्वर्गी बघती विनोदा ॥ २ ॥

जयजयाजी सिद्धमुनी ।

तूं तारक भवार्णावांतुनी ।

संदेह होता माझे मनी ।

आजि तुवां कुडें केले ॥ ३ ॥

ऐशी शिष्याची विनंती ।

ऐकुनि सिद्ध काय बोलती ।

साधु साधु तुझी भक्ति ।

प्रीती पावो श्रीगुरुचरणी ॥ ४ ॥

भक्तजनरक्षणार्थ ।

अवतरला श्रीगुरुनाथ ।

सागरपुत्रांकारणें भगीरथें ।

गंगा आणिली भूमंडळी ॥ ५ ॥

तीर्थे असली अपार परी ।

समस्त सांडुनि प्रीति करी ।

कैसा पावला श्रीदत्ताची ।

श्रीपादश्रीवल्लभ ॥ ६ ॥

ज्यावरी असे श्रीगुरुची प्रीति ।

तीर्थमहिमा ऐकावया चित्ती ।

वांच्छा होतसे त्या ज्ञानज्योती ।

कृपामूर्ति यतिराया॥ ७ ॥

गोकर्णक्षेत्री श्रीपादयती ।

राहिले तीन वर्षे गुप्ती ।

तेथूनी गुरु गीरीपुरा येती ।

लोकानुग्रहाकारणें ॥ ८ ॥

श्रीपाद कुरवपुरी असतां ।

पुढें वर्तली कैसी कथा ।

विस्तारुनी सांग आतां ।

कृपामूर्ति दातारा ॥ ९ ॥

सिद्ध म्हणे नामधारकासी ।

श्रीगुरु महिमा काय पुससी ।

अनंतरुपे परियेसी ।

विश्र्वव्यापक परमात्मा ॥ १० ॥

सिद्ध म्हणे ऐक वत्सा ।

अवतार झाला श्रीपादहर्षा ।

पूर्ववृत्तांत ऐकिला ऐसा ।

कथा सांगितली विप्रस्त्रियेची ॥ ११ ॥

श्रीगुरु म्हणती जननीसी ।

आम्हा ऐसा निरोप देसी ।

अनित्य शरीर तूं जाणसी ।

काय भरवंसा जिविताचा ॥ १२ ॥

श्रीगुरुचरित्र कथामृत ।

सेवितां वांच्छा अधिक होत ।

शमन करणार समर्थ ।

तूचि एक कृपासिंधु ॥ १३ ॥

ऐकुनि शिष्याचे वचन ।

संतोष करी सिद्ध आपण ।

श्रीगुरु चरित्र कामधेनू जाण ।

सांगता झाला विस्तारे ॥ १४ ॥

ऐक शिष्या शिरोमणी ।

धन्य धन्य तुझी वाणी ।

तुझी भक्ति श्रीगुरुचरणी ।

लीन झाली परियेसी ॥ १५ ॥

विनवी शिष्य नामांकित ।

सिद्ध योगियातें पुसत ।

सांगा स्वामी वृत्तांत ।

श्रीगुरुचरित्र विस्तारें ॥ १६ ॥

ऐक शिष्या नामकरणी ।

श्रीगुरुभक्त शिखामणी ।

तुझी भक्ति श्रीगुरुचरणी ।

लीन झाली निर्धारे ॥ १७ ॥

ध्यान लागले श्रीगुरुचरणी ।

तृप्ति नोव्हें अंतःकरणी ।

कथामृत संजिवनी ।

आणिक निरोपावी दातारा ॥ १८ ॥

अज्ञान तिमिर रजनीत ।

निजलो होतो मदोन्मत्त ।

श्रीगुरुचरित्र वचनामृत ।

प्राशन केले दातारा ॥ १९ ॥

स्वामी निरोपिलें आम्हांसी ।

श्रीगुरु आले गाणगापुरासी ।

गौप्यरुपें अमरपुरासी ।

औदुंबरी असती जाण ॥ २० ॥

सिद्ध म्हणे नामधारका ।

ब्रह्मचारी कारणिका ।

उपदेशी ज्ञान विवेका ।

तये प्रेत जननीसी ॥ २१ ॥

तुझा चरणसंपर्क होता ।

झाले ज्ञान मज आतां ।

परमार्थी मन ऐकता ।

झाले तुझे प्रसादें ॥ २२ ॥

लोटांगणे श्रीगुरुसी ।

जाऊनि राजा भक्तिसी ।

नमस्कारी विनयेसी ।

एकभावें करुनियां ॥ २३ ॥

शिष्यवचन परिसुनी ।

सांगता झाला सिद्धमुनी ।

ऐक भक्ता नामकरणी ।

श्रीगुरुचरित्र अभिनव ॥ २४ ॥

सिद्ध म्हणे ऐक बाळा ।

श्रीगुरुची अगम्य लीला ।

सांगता न सरे बहुकाळा ।

साधारण मी सांगतसे ॥ २५ ॥

श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणासी ।

नको भ्रमुरे युक्तिसी ।

वेदांत न कळे ब्रह्मयासी ।

अनंत वेद असती जाण ॥ २६ ॥

चतुर्वेद विस्तारेसी ।

श्रीगुरु सांगती विप्रासी ।

पुढे कथा वर्तली कैसी ।

विस्ताराची दातारा ॥ २७ ॥

नामधारक म्हणे सिद्धासी ।

पुढील कथा सांगा आम्हांसी ।

उल्हास होतो मानसी ।

श्रीगुरुचरित्र अति गोड ॥ २८ ॥

पुढे कथा कवणेपरी ।

झाली असे गुरुचरित्री ।

निरुपावे विस्तारी ।

सिद्धमुनी कृपासिंधु ॥ २९ ॥

श्रीगुरुचरित्र सुधारस ।

तुम्ही पाजिला आम्हांस ।

परी तृप्त नव्हे गा मानस ।

तृषा आणिक होतसे ॥ ३० ॥

सिद्ध म्हणे नामधारका ।

पुढें अपूर्व झाले ऐका ।

योगेश्र्वर कारणिका ।

सांगे स्त्रियांचे स्वधर्म ॥ ३१ ॥

पतिव्रतेची रीती ।

सांगे देवासी बृहस्पती ।

सहगमनाची फलश्रुती ।

येणेपरी निरुपिली ॥ ३२ ॥

श्रीगुरु आले मठासी ।

पुढे कथा वर्तली कैसी ।

विस्तारुनि आम्हांसी ।

निरुपावें स्वामिया ॥ ३३ ॥

श्रीगुरु म्हणती दंपतीसी ।

ऐका पाराशरऋषी ।

तया काश्मीररायासी ।

रुद्राक्षमहिमा निरुपिला ॥ ३४ ॥

पुढें कथा वर्तली कैसी ।

विस्तारुनि सांगा वहिली ।

मति माझी असे वेधिली ।

श्रीगुरुचरित्र ऐकावया ॥ ३५ ॥

गांणगापुरी असतां श्रीगुरु ।

महिमा झाला अपरंपारु ।

सांगता नये विस्तारु ।

तावन्मात्र सांगतसे ॥ ३६ ॥

ऐसा श्रीगुरु दातारु ।

भक्तजना कल्पतरु ।

सांगता झाला आचारु ।

कृपा करुनि विप्रांसी ॥ ३७ ॥

आर्त झालो मी तृषेचा ।

घोट भरवीं गा अमृताचा ।

चरित्रभाग सांगे श्रीगुरुचा ।

माझे मन निववी वेगी ॥ ३८ ॥

सिद्ध म्हणे नामधारका ।

अपूर्व झाले ऐका ।

साठ वर्षे वांझ देखा ।

पुत्रकन्या प्रसवली ॥ ३९ ॥

सिद्ध म्हणे नामधारका ।

अपूर्व वर्तले आणिक ऐका ।

वृक्ष झाला काष्ट सुका ।

विचित्र कथा परियेसा ॥ ४० ॥

जयजयाजी सिद्धमुनी ।

तू तारक या भवार्णवांतुनी ।

नानाधर्म विस्तारुनि ।

श्रीगुरुचरित्र निरुपिले ॥ ४१ ॥

मागें कथानक निरुपिले ।

सायंदेव शिष्य भले ।

श्रीगुरुंनी त्यांसी निरुपिलें ।

कलत्र पुत्र आणि म्हणती ॥ ४२ ॥

श्रीगुरु म्हणती द्विजासी ।

या अनंत व्रतासी ।

सांगेन ऐका तुम्हांसी ।

पूर्वी बहुती आराधिले ॥ ४३ ॥

श्रीगुरु माझा मलिकार्जुन ।

पर्वत म्हणजे श्रीगुरु भुवन ।

आपण नये आतां येथून ।

सोडून चरण श्रीगुरुचे ॥ ४४ ॥

तू भेटलासी मज तारक ।

दैन्य गेले सकळहि दुःख ।

सर्वाभीष्ट लाधले सुख ।

श्रीगुरुचरित्र ऐकतां ॥ ४५ ॥

गाणगापुरीं असतां श्रीगुरु ।

ख्याती झाली अपारु ।

लोक येती थोरथोरु ।

भक्त बहुत झाले असती ॥ ४६ ॥

सांगेन ऐका कथा विचित्र ।

जेणें होय पतित पवित्र ।

ऐसे हें गुरुचरित्र ।

तत्परतेसी परियेसी ॥ ४७ ॥

श्रीगुरु नित्य संगमासी ।

जात होते अनुष्ठानासी ।

मार्गांत शूद्र परियेसी ।

शेती आपुल्या उभा असे ॥ ४८ ॥

त्रिमूर्तीचा अवतार ।

वेषधारी झाला नर ।

राहिले प्रीती गाणगापुर ।

कवण क्षेत्र म्हणूनिया ॥ ४९ ॥

तेणे मागितला वर ।

राज्यपद धुरंधर ।

प्रसन्न झाला त्यासी गुरुवर ।

दिधला वर परियेसा ॥ ५० ॥

राजभेटी घेउनी ।

श्रीपाद आले गाणगाभुवनी ।

योजना करिती आपुले मनीं ।

गौप्य रहावे म्हणूनिया ॥ ५१ ॥

म्हणे सरस्वती गंगाधर ।

श्रोतया करी नमस्कार ।

कथा ऐका मनोहर ।

सकळाभीष्ट लाधेल ॥ ५२ ॥

॥ इति श्रीगुरुचरित्रकथाकल्पतरौ

सिद्धनामधारकसंवादे द्विपंचाशत् श्र्लोकात्मकं

गुरुचरित्र संपूर्णम् ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top