Myfayth

Sheetla Mata Ki Aarti (शीतला माता की आरती)

Jai Sheetala Mata, Maiya Jai Sheetala Mata।

Aadi Jyoti Maharani, Sab Phal Ki Data॥

॥ Jai Sheetala Mata…॥

Ratan Sinhasan Shobhit, Shvet Chhatr Bhata।

Rddhi-Siddhi Chanvar Dhulaven, Jagamag Chhavi Chhata॥

॥ Jai Sheetala Mata…॥

Vishnu Sevat Thadhe, Seven Shiv Dhata।

Ved Puran Varanat, Paar Nahin Pata॥

॥ Jai Sheetala Mata…॥

Indr Mrdang Bajavat, Chandr Veena Hatha।

Suraj Taal Bajavai, Narad Muni Gata॥

॥ Jai Sheetala Mata…॥

Ghanta Shankh Shahanai, Bajai Mann Bhata।

Karai Bhakt Jan Aarti, Lakhi Lakhi Harshata॥

॥ Jai Sheetala Mata…॥

Brahm Roop Varadani Tuhi, Teen Kal Gyata।

Bhaktan Ko Sukh Deti, Matu Pita Bhrata॥

॥ Jai Sheetala Mata…॥

Jo Jan Dhyan Lagave, Prem Shakti Pata।

Sakal Manorath Pave, Bhavanidhi Tar Jata॥

॥ Jai Sheetala Mata…॥

Rogon Se Jo Peedit Koi, Sharan Teri Aata।

Kodhi Pave Nirmal Kaya, Andh Netra Pata॥

॥ Jai Sheetala Mata…॥

Banjh Putr Ko Pave, Daaridra Kat Jata।

Tako Bhajai Jo Nahin, Sir Dhuni Pachhatata॥

॥ Jai Sheetala Mata…॥

Sheetal Karati Janani, Too Hi Hai Jag Trata।

Utpatti Baala Binaashan, Too Sab Ki Ghaata॥

॥ Jai Sheetala Mata…॥

Das Vichitra Kar Jode, Sun Meri Mata।

Bhakti Aapani Deejai, Aur Na Kuchh Bhata॥

Jai Sheetala Mata, Maiya Jai Sheetala Mata।

Aadi Jyoti Maharani, Sab Phal Ki Data॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top